FinFamin kuntavaalitavoitteiden avulla parannetaan mielenterveysomaisten asiaa kunnissa.

JOKAISELLE PSYYKKISESTI SAIRASTUNEELLE PITÄÄ TAATA HOITOKONTAKTI, JOSSA OMAINEN TULEE KUULLUKSI JA KOKO PERHE HUOMIOIDUKSI.

Jopa 46 % mielenterveysomaisista on vaarassa sairastua. Omaiselle tärkein tuki on, että sairastunut saa apua ja hyvää hoitoa ajoissa. Omainen saa harvoin riittävästi tietoa sairastuneen hoidosta, eikä tule usein kuulluksi. Mielenterveyspalveluissa tulee edistää matalan kynnyksen, ennalta ehkäiseviä ja varhaisen tuen periaatteella toteutettavia palveluita, joissa huomioidaan myös psyykkisesti sairastuneen läheiset. Perusterveydenhuoltoon pitää saada lisää osaamista omaisten tunnistamisesta ja tukemista sekä ohjaamisesta FinFamin toiminnan piiriin. Sairastuneen hoitoon pääsy tai vastuu hoidosta ei saa kaatua läheisten harteille.

LAPSIOMAISET JA NUORET HOIVAAJAT TULEE TUNNISTAA, TUNNUSTAA JA HEITÄ ON TUETTAVA.

Arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että lapsi ajautuu omaishoitajan rooliin. Noin 60 % masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu alle 25-vuotiaana. Ylisukupolvinen negatiivinen kierre pitää katkaista. Kun perheenjäsen sairastuu mielenterveyden häiriöön, tulee hoitaa koko perhettä. Kunnissa tulee kehittää vaikuttavia perhetyön muotoja kuten toimivia perhekeskuksia ja matalalla kynnyksellä kotiin saatavaa apua. Neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulujen tulee yhteistyössä tunnistaa vaikeasta perhetilanteesta kärsivät lapset ja nuoret.

MIELENTERVEYSOMAISILLA ON OIKEUS TYÖELÄMÄN JOUSTOIHIN.

Arviolta 400 000 suomalaisista huolehtii psyykkisesti sairastuneesta läheisestään. Omaishoidon tuen saajista vain noin 3 % on mielenterveysomaisia. Perusteet tuen saamiselle tulee olla yhtäläiset. Omaishoidon tuen kriteereissä tulee huomioida emotionaalisen tuen tarve ja kokonaistilanteen kuormittavuus. Työelämän joustoilla turvataan se, että työntekijä voi tarvittaessa tehdä joustavasti esimerkiksi lyhyempää työaikaa tai etätyötä omaistilanteen takia.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset - FinFami ry
Rauhankatu 3, katutaso
15110 Lahti

p. 040 704 9913
[email protected]

Pin It on Pinterest