Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry, ja sen kotipaikkana Lahti.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea omaisia, joilla on perhepiirissään tai läheisissään psyykkisesti sairastuneita tai psyykkisistä toimintakyvyn häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Mielenterveysomaisia tukemalla toimitaan myös mielenterveyskuntoutujien parhaaksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää omaisille
  • ohjattuja teemakursseja
  • vertaistukiryhmiä
  • yksilö- ja perheneuvontaa
  • mielen hyvinvointia ja jaksamista tukevaa toimintaa
 • järjestää ammattilaisille
  • tiedotus-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia
 • toteuttaa alan muiden järjestöjen kanssa
  • yhteistyöprojekteja ja -tapahtumia
  • tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
 • kehittää ja kokeilee uusia mielenterveysalan palvelumuotoja projektihankkeiden kautta sekä osallistuu tutkimustyöhön
 • tekee yhteistyötä mielenterveystyötä tekevän virallisen tahon sekä eri järjestöjen kanssa
 • edistää asenne- ja edunvalvontatyötä
  • alueellisen tiedotus-, neuvottelu- ja lausuntotoiminnan kautta
  • osallistumalla valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan

Yhdistys voi toimintaansa varten hankkia varoja jäsenmaksujen, lahjoitusten, arpajaisten, myyjäisten, yleisten rahankeräysten, juhlien ja vastaavien tilaisuuksien avulla sekä vastaanottamalla testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksellä voi olla perhe-, kannatus- ja kunniajäseniä. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisena jäsenenä olevan henkilön perheenjäsen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen varsinaiset-, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimintaperiaatteita vastaan taikka toimii muuten hyvien tapojen tai lain vastaisesti sekä jos jäsen menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta sekä perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsen, joka jättää jäsenmaksun kahtena peräkkäisenä vuonna maksamatta, katsotaan eronneeksi.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen syyskokouksessa valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten enemmistö pyritään valitsemaan omaisjäsenistä. Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, ja hallitukseen pyritään valitsemaan myös mielenterveysalan asiantuntijoita. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan sekä asettaa muita toimikuntia tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina toimieliminä. Toimikuntiin ja työryhmiin hallitus voi nimetä yhdistyksen jäseniä ja kutsua muita asiantuntijoita.

Hallituksen tehtävänä on:

 • valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaan
 • valmistella ja esitellä jäsenten yhdistyksen kokouksille tekemät ehdotukset
 • valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti
 • laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa alaisuuteensa toimikunnat

6 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen päätöksellä määrätty yhdistyksen toimihenkilö yksin.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden avulla.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, perhe- ja kunniajäsenillä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan joka vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet
 • valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta (1kk) ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Pin It on Pinterest