Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1§ Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry, ja sen kotipaikka on Lahti.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveyspotilaiden omaisia ja toimia mielenterveyspotilaiden parhaaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää omaisille
  ohjattuja teemakursseja (esim. sopeutumisvalmennuskursseja), vertaistukiryhmiä, yksilö- ja perheneuvontaa, virkistystoimintaa
 • järjestää ammattilaisille
  tiedotus-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia
 • toteuttaa alan muiden järjestöjen kanssa
  yhteistyöprojekteja ja tapahtumia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
 • kehittää ja kokeilee uusia mielenterveysalan palvelumuotoja projektihankkeiden kautta
 • edistää asenne- ja edunvalvontatyötä
  alueellisen tiedotus-, neuvottelu- ja lausuntotoiminnan avulla, osallistumalla valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan

3§ Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi antaa ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää keräyksiä, arpajaisia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

YHDISTYKSEN JÄSENYYS

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksellä voi olla perhe-, kannatus- ja kunniajäseniä. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisena jäsenenä olevan henkilön perheenjäsen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa tukea yhdityksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toteuttanut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaisilta sekä perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistyksen varsinaiset, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksuvelvoitteensa hoitamatta kalenterivuotta pidemmältä ajalta tai, joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

YHDISTYKSEN HALLINTO

5§ Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten enemmistö pyritään valitsemaan omaisjäsenistä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Neljä (4) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä eroavat kalenterivuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen eri tehtäviä varten työryhmiä, joille se valitsee keskuudestaan puheenjohtajat.

6§ Hallituksen tehtävänä on:

 • valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaan
 • valmistella ja esitellä jäsenten yhdistyksen kokouksille tekemät ehdotukset
 • valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti
 • laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa alaisuuteensa toimikunnat

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen määräämä yhdistyksen toimihenkilö yksin.

TILIT

8§ Yhdityksen tilikausi on kalenterikausi.

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

9§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä ennen lokakuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmensosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, perhe- ja kunniajäsenillä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen 13. pykälän kohdalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

KEVÄTKOKOUS

11§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

SYYSKOKOUS

12§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 • vahvistetaan hallituksen ja sen asettamien toimikuntien jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkiot
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 1-2 varahenkilöä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta (1 kk) ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Pin It on Pinterest