Historia

Historia

 

Mielenterveyssektori koki suuria muutoksia 1990-luvulla. Näitä muutoksia olivat mm. sairaalahoidon alasajo, avohoidon resurssien riittämättömyys sekä taloudellisten lamavuosien mukanaan tuomat ongelmat.

Mielenterveyssektorin muutosten seurauksena hoitovastuu siirtyi yhä enemmän omaisille. Omaiset eri puolilla Suomea tunnistivat tämän saman ongelman ja halusivat vaikuttaa siihen. Suurin osa Suomen omaisyhdistyksistä perustettiinkin 1990-luvulla. Näiden omaisyhdistysten johtoajatuksena oli parantaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien asemaa.

Päijät-Hämeen omaisyhdistyksen perustaminen

Päijät-Hämeen omaisryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 1992 Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki ry:n tiloissa Kerintiellä. Helmikuussa 1993 perustettiin Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen alueellinen yhdistys. Perustamisvaiheessa yhdistykseen kuuluivat Päijät-Hämeen, Kymeenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit sekä osa Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä.

Perustamisestaan lähtien Päijät-Hämeen yhdistys on ollut sekä Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto ry:n että Mielenterveyden Keskusliitto ry:n jäsen.

Ensimmäinen rahoitus yhdistyksen toimintaan saatiin Kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Taloudellinen tilanne vakiintui vuonna 1996, kun Raha-automaattiyhdistys myönsi yhdistykselle yleisavustuksen, joka mahdollisti aluesihteerin palkkaamisen. Tämä oli lähtökohta omaistyön ammatilliselle kehittämiselle ja kehittymiselle.

Omaistyötä lähdettiin kehittämään verkostojen kautta. Ensimmäisellä RAY:n tuella toimitun vuoden aikana keskityttiin paikallistasolla tapahtuvaan yhteistyöhön eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteena oli mm. omaisen huomioiminen sairastuneen läheisen kuntoutussuunnitelmaa laatiessa, omaisten omien selviytymiskeinojen tukeminen ja uusien selviytymiskeinojen löytäminen läheisen sairastumisesta aiheutuvasta traumasta toipumiseen.

Omaisyhdistyksestä pyrittiin luomaan paikka, jonka turvallisessa ympäristössä omainen voi omaan tahtiinsa pohtia uusia lähestymistapoja läheisen sairastumiseen ja sen aiheuttamiin reaktioihin koko perheessä. Ennaltaehkäisevä toimintatapa on kuulunut yhdistyksen toiminnan peruslähtökohtiin toiminnan alkumetreiltä saakka.

Koko toimintansa ajan yhdistyksellä on ollut vahva edustus Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto ry:n hallituksessa sekä kansainvälisessä omaistyössä eurooppalaisen omaisjärjestön Eufamin mandaatilla.

Omaisneuvosto

Omaisneuvosto perustettiin Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistyksen aloitteesta vuonna 1997. Omaisneuvosto toimi psykiatrian tulosryhmän alaisena neuvottelukuntana Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Neuvosto oli yhteistyöelin, jossa julkinen sektori, mielenterveyspotilaat- ja kuntoutujat sekä heidän omaisensa toimivat yhdessä. Toiminnan tarkoituksena oli ennakkoluulojen poistaminen eri osapuolten väliltä sekä hedelmällisen yhteistyön edistäminen hoitosuhteissa.

Omaisneuvoston viimeinen toimintakausi oli vuosi 2008. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alainen Mielenterveystyön neuvottelukunta jatkaa siitä, mihin Omaisneuvosto lopetti.

Yhdistyksen projektitoimintaa

Toiminnan laajentuessa tuli toisen vakituisen työntekijän palkkaaminen ajankohtaiseksi vuonna 2000.

Seuraavana vuonna yhdistys sai Raha-automaattiyhdistykseltä ensimmäiset projektitoimintaan kohdennetut toiminta-avustukset. Projektiavustusten turvin aloitettiin Klubitalo-projekti sekä Katson rohkeasti takaisin -projekti.

Klubitalo

Klubitalo irtaantui omaisyhdistyksestä vuoden 2005 lopussa, jolloin siitä tuli oma yhdistys. Nimeksi muutettiin Päijät-Hämeen Klubitalot ry.

Klubitalon toimintaperiaatteita ovat jäsenten ja henkilökunnan tasavertainen toiminta. Malli on maailmanlaajuinen Fountain House -malli. Toimintaa ohjaa 36 kansainvälistä laatusuositusta eli standardia.

Katson rohkeasti takaisin – omaisten traumatyöprojekti 2001-2002

Traumatyöprojektin keskeisenä tavoitteena oli kehittää tuki- ja neuvontapalveluja, joilla tuetaan mielenterveyspotilaiden omaisia tiedostamaan omat selviytymiskeinonsa vaikeissa elämäntilanteissa. Projektin tarkoituksena oli vaikuttaa sellaisen toimintamallin syntymiseen, jossa omainen saa heti läheisen sairastuttua tiedon käytettävissä olevista tukipalveluista sekä Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry:n toiminnasta ja palveluista.

Projekti sai Raha-automaattiyhdistykseltä jatkorahoitusta vuosille 2003-2005. Jatkoprojektin nimeksi vakiintui Tukena tulevaisuuteen -projekti. Tavoitteena oli edelleen tuottaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien omaisille tuki- ja neuvontapalveluja Päijät-Hämeen alueella. Erityisesti kiinnitettiin huomiota lapsiomaisten tuen- ja tiedonsaantiin Päijät-Hämeen alueella. Toiminnassa tämä konkretisoitui lasten ja nuorten toiminnallisina vertaisryhminä. Tavoitteina oli myös kehittää omaisten ensitietokoulutustilaisuuksia PHKS:n ja omaisyhdistyksen pysyväksi toiminnaksi sekä tehostaa ja kehittää yhdessä eri toimijoiden kanssa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja perheiden sairastumisketjun katkaisemiseksi.

Eheyttä etsimässä – omaisten sopeutumisvalmennuskurssiprojekti

Yhdistyksen toinen projekti vuosina 2003-2005 oli Eheyttä etsimässä – omaisten sopeutumisvalmennuskurssitoiminta. Projektin edetessä toimintaa alettiin kutsua Omaisvalmennustoiminnaksi. Projektin tavoitteena oli järjestää omaisille ja perheille koulutuksellisia sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssien avulla tuettiin omaisia ja perheitä selviytymään arkipäivän ongelmista. Tiedon ja tuen avulla oli tarkoitus ennaltaehkäistä omaisten uupumusta sekä lisätä koko perheen uskoa omiin voimavaroihin. Kursseilla hyödynnettiin vertaistukea sekä ryhmäprosessia. Ryhmäprosessia jatkettiin seurantakurssilla ja yhdistyksen ryhmissä.

Omaisvalmennustoimintaa kehitettiin yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi mm. kokemukselliseen tietoon perustuva malli. Mallin avulla on mahdollista havainnoida omaisen jaksamista sekä antaa omaiselle uusia työkaluja muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Omaisvalmennustoiminta muuttui vuonna 2006 Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetuksi avustukseksi. Tämä mahdollisti toiminnan jatkumisen.

Yhdistys vuonna 2018

Vuonna 2018 nykyiseltä nimeltään Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry vietti 25-vuotissyntymäpäiviään. Vakituisia työntekijöitä yhdistyksellä oli kaksi ja sen lisäksi projektirahoituksen kautta yksi kokoaikainen työntekijä. Rahoitus tulee nykyään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta.

Pin It on Pinterest